Số mũi tiêm hôm qua:
Số mũi đã tiêm:
Tổng:
Hôm nay: Hôm qua: