Số mũi tiêm hôm qua:
Số mũi đã tiêm:
Cập nhật theo: Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19
Tổng:
Hôm nay:
Hôm qua:
Số liệu thống kê từ: 27/04/2021